3 chiến lược cạnh tranh tổng quát (tóm tắt Chiến Lược Cạnh Tranh – P2)
Như đã tóm tắt phần 1, các doanh nghiệp cần phát triển các chiến lược cạnh tranh để đối phó ...
Tình trạng cạnh tranh trong 1 ngành phụ thuộc vào 5 áp lực cơ bản (tóm tắt Chiến Lược Cạnh Tranh – P1)
Các công ty trong một ngành đều cạnh tranh với nhau để thu hút khách hàng, điều này duy trì ...
Tóm tắt Chiến Lược Cạnh Tranh – Michael E. Porter
Cuốn sách này có dành cho bạn? Đây là cuốn sẽ giúp công ty bạn phất lên bằng một chiến ...