Thỏa thuận chung

 • Paha có quyền chỉnh sửa Thỏa Thuận Sử Dụng này mà không cần báo trước, vì vậy Paha khuyến khích bạn tham khảo các điều khoản và điều kiện này thường xuyên.
 • Bằng cách tương tác, sử dụng Paha, bạn hiểu và đồng ý với Thỏa Thuận Sử Dụng này.
 • Bất kỳ phần nào của thỏa thuận này bị coi là không hiệu lực vì bất kỳ lý do nào thì các phần còn lại vẫn có hiệu lực.
 • Các điều khoản được quản lý, giải thích và có hiệu lực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Quyền sở hữu trí tuệ

 • Các nội dung trên Paha không được lấy, hiển thị, sửa đổi, sao chép, in, bán, tải về, kinh doanh hoặc thiết kế ngược lại dưới bất kỳ hình thức nào khi không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Paha.

 

Bảo vệ dữ liệu

 

Quyền phủ nhận

 • Nội dung trên Paha có các liên kết đến các nơi khác có thể phù hợp với bạn. Bằng cách tương tác, sử dụng Paha, bạn hiểu và đồng ý rằng Paha không kiểm soát cũng như không chịu trách nhiệm về nội dung tại những nơi khác này. Đồng thời, những rủi ro (nếu có) có thể ảnh hưởng đến bạn tại những nơi khác này.
 • Paha không thể đảm bảo dịch vụ không bị bất kỳ gián đoạn, lỗi nào ngoài ý muốn trên các môi trường, thiết bị, ngữ cảnh khác nhau. Paha giữ quyền tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ Paha để sửa chữa, bảo trì mà không cần thông báo trước.
 • Bằng cách tương tác, sử dụng Paha, bạn hiểu và chấp nhận những tổn thất (nếu có) có thể xảy ra đến bạn vì những lý do trên.

 

Trách nhiệm

 • Bất kỳ điều khoản nào không bao gồm hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của Paha, áp dụng cho các cá nhân, đối tác làm việc với Paha.
 • Paha loại trừ mọi trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào (kể cả do sơ suất) hoặc về mặt khác đối với các nội dung trên Paha.
 • Paha chịu trách nhiệm theo các quy định trong phạm vi pháp luật Việt Nam. Đồng thời loại trừ tất cả các điều kiện, điều khoản, đại diện và bảo đảm, cho dù được quy định bởi luật pháp, pháp luật hoặc các hình thức khác, không được nêu rõ trong thỏa thuận này bao gồm, không hạn chế, các bảo đảm ngụ ý về chất lượng và tính thích đáng cho một mục đích cụ thể.

 

Liên hệ

Khi có các vấn đề cần trao đổi, bạn có thể liên hệ với Paha tại đây.