3 Giá trị cốt lõi & Văn hóa

Nỗ lực không ngừng: xem khó khăn khởi nghiệp cũng như vất vả nuôi con, cố gắng học hỏi và rèn luyện mỗi ngày, toàn tâm toàn ý thì không gì là không thể. Không có điểm dừng, không có lựa chọn rút lui.

Đồng đội: mỗi người không để người khác thất bại và ngược lại.

 

Tin tưởng lẫn nhau và vào giá trị mang lại cho cộng đồng.