Cách bạn nghiên cứu thị trường và đối thủ? Interview Hack

Bí mật:

Nhà tuyển dụng đang muốn đánh giá kiến thức của bạn về nghiên cứu thị trường như một chức năng chính của marketing và hiểu kinh nghiệm của bạn khi sử dụng kỹ năng này trong các tình huống khác nhau. Bạn không cần phải là một chuyên gia về nghiên cứu thị trường, nhưng người phỏng vấn đang tìm kiếm ứng viên thành thạo các nguyên tắc cơ bản và có kinh nghiệm triển khai các hoạt động này.

Bắt đầu với mục tiêu nghiên cứu

Để chứng minh sự hiểu biết của bạn về cách tiến hành nghiên cứu thị trường một cách hiệu quả, hãy bắt đầu bằng cách đề cập đến mục tiêu nghiên cứu. Đây là cơ hội để thể hiện mình là một digital marketer định hướng kết quả.

Nêu các phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính

Dù có một vài cách để mô tả quá trình tiến hành nghiên cứu thị trường, nhưng việc đề cập cả hai phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính để chứng minh sự hiểu biết của bạn luôn hữu ích. Cung cấp các ví dụ cụ thể cho từng loại nghiên cứu.

Discuss how you analyze and present findings.

Finish your answer by sharing that the final step of the process is analyzing the data and presenting it to other stakeholders. It’s important to share how you’ll take action from this information.

Thảo luận về cách bạn phân tích và trình bày kết quả

Kết thúc câu trả lời của bạn bằng cách chia sẻ rằng bước cuối cùng của quy trình là phân tích dữ liệu và trình bày dữ liệu đó cho các bên liên quan. Điều quan trọng là cách bạn đưa ra những hành động từ các phân tích này.

Bật mí:

  • Hãy ngắn gọn để đảm bảo người nghe dễ dàng nắm quá trình nghiên cứu của bạn.
  • Thể hiện sự hiểu biết của bạn về nghiên cứu định lượng và định tính.
  • Chia sẻ cách bạn sử dụng dữ liệu từ nghiên cứu của mình để ra các hành động.